Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 463–463 | Cite as

Obstipatie

  • Mirjam Bouterse
  • Mariëtte Hooiveld
  • Marjolein Berger
Huisartsenzorg in cijfers
  • 873 Downloads

Samenvatting

Obstipatie is een vervelende aandoening die leidt tot een verminderd welbevinden en soms tot sociale isolatie, zeker wanneer deze gepaard gaat met fecale incontinentie. Meestal ligt er geen organisch lijden aan ten grondslag. De huisarts stelt de diagnose op basis van symptomen en behandelt deze meestal met een laxans. Tot voor kort ontbraken echter richtlijnen voor keuze van een laxans, dosering en duur van behandeling. De nieuwe NHG-Standaard Obstipatie brengt daarin verandering. Een goed moment om eens te kijken naar het aantal patiënten met obstipatie in de huisartsenpraktijk en hun behandeling.

huisartsenzorg in cijfers obstipatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Mirjam Bouterse
    • 1
  • Mariëtte Hooiveld
  • Marjolein Berger
  1. 1.

Personalised recommendations