Advertisement

Gedrag & gezondheid

, Volume 33, Issue 3, pp 145–146 | Cite as

Spirituele hulpverlening

  • Karel Soudijn
Column
  • 18 Downloads

Onlangs reed ik in Manchester met de stadsbus naar het centrum. Het was zondagmorgen. Schuin voor mij zaten drie studenten: een meisje en twee jongens. Het meisje las op zalvende toon een tekst uit de bijbel voor. De jongen naast haar las in stilte mee. De derde student luisterde aandachtig. Zoiets heb ik in Nederland nooit meegemaakt, maar misschien komt dat omdat ik hier nooit op zondagochtend in een stadsbus zit.

Toen het meisje klaar was met voorlezen, sloeg het drietal aan het kwaadspreken. Een vierde student, kennelijk afwezig in deze bus, ging over de tong. Er deugde volstrekt niets aan hem. Daar maakten ze zich alle drie vrolijk over. Opmerkelijk vond ik het meisje dat eerst zo zalvend zat te lezen: haar stemgeluid was volstrekt anders, nu ze lekker kon roddelen.

Bestaat de meervoudige persoonlijkheid? Het existentiebewijs leek mij die ochtend geleverd te worden, vooral door dit ene meisje.

Ook in een ander opzicht vond ik de rolwisseling in deze stadsbus fascinerend. Drie...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Karel Soudijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations