Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 4, pp 47–49 | Cite as

Dossier over pesten helpt bij signalering en aanpak

  • Joanka Prakken
Rubriek NJi
  • 1.3k Downloads

Samenvatting

Pesten is een van de meest voorkomende problemen waarmee kinderen en jongeren te maken krijgen. Het Nederlands Jeugdinstituut maakte er daarom een digitaal dossier over, dat op een rij zet wat er over pesten bekend is. Het dossier biedt de hulpverlening, maar met name ook scholen, aanknopingspunten om pesten beter te signaleren en aan te pakken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Joanka Prakken

There are no affiliations available

Personalised recommendations