Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 2, pp 27–36 | Cite as

De Sprengen geeft PIJ-jongeren iedere dag een nieuwe kans

 • Ellis ter Beek
 • Marieke Lammers
 • Mariska van der Steege
Artikelen
 • 239 Downloads

Abstract

Justitieel Pedagogisch Centrum de Sprengen begon ruim een jaar geleden een proces om meer samenhang te brengen in de benadering en de behandeling van de geplaatste jongeren. Bovendien wilde de Sprengen meer gaan werken met erkende gedragsinterventies. Samen met de Sprengen deed het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek om te bepalen wat de sterke kanten zijn van de bestaande behandeling en benadering – de bejegening, het motiveren van de jongeren en het opbouwen van een werkrelatie – en welke erkende gedragsinterventies een goede aanvulling zijn op het bestaande aanbod.

Literatuur

 1. Een uitgebreidere versie van dit artikel is te vinden in: Oudhof, M. & Steege, M. van der (2008). Iedere dag een nieuwe kans. De behandeling aan PIJ-jongeren van de Sprengen nader bekeken en onderbouwd. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut, in opdracht van JPC de Sprengen. Te downloaden via www.nji.nl > Producten > Publicaties bestellen en downloaden > Jeugdzorg > Justitiële hulp.
 2. Baas, N.J. (2005). Wegen naar het rechte pad. Strafrechtelijke interventies voor delinquente jongeren, inclusief verplichte nazorg, en naar het effect van interventies die zich voor een strafrechtelijk kader zouden kunnen lenen, alsmede naar interventiecondities die dat effect beïnvloeden. Den Haag, WODC. Te downloaden via www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/literatuuronderzoek-naar-jeugdinterventies.aspx.Google Scholar
 3. Boendermaker, L. & Ince, D. (2008). Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie. Jeugd en Co Kennis, jaargang 2, nummer 4, pagina 26–38. Te downloaden via www.jeugdenco.nl > Archief > Kennis tijdschrift.CrossRefGoogle Scholar
 4. Brand, E.F.J.M. & Hurk, A.A. van den (2008). 10 jaargangen PIJ-ers. Kenmerken en veranderingen. Den Haag, Dienst Justitiële Inrichtingen.Google Scholar
 5. Lodewijks, H. (2008). Violence risk assessment in adolescents in the Dutch juvenile justice system. Studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY. Academisch proefschrift. Amsterdam, Vrije Universiteit.Google Scholar
 6. Spanjaard, H., Lange, M. de & Haspels, M. (1999/2003). Competentievergroting in een jeugdinrichting. Handleiding voor groepsleiders, gedragswetenschappers en unitleiders. Duivendrecht/Zuthpen, PI Research/JPC de Sprengen.Google Scholar
 7. Steege, M. van der (2003). Gewoon goed hulpverlenen. Over de cliënt centraal, vraaggericht werken en cliëntenparticipatie in de jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam, NIZW/SWP. ISBN 978 90 5957 079 5.Google Scholar
 8. Steege, M. van der & Oudhof, M. (2008). Leren van Delict. Gedragstraining voor jongeren die een gewelddadig delict pleegden. Theoretische handeling, versie 1.0. Ontwikkeld en beschreven door JPC de Sprengen, Rentray en Jongerenhuis Harreveld met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut, in opdracht van het ministerie van Justitie.Google Scholar
 9. Yperen, T. van (2003). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam, NIZW/SWP. ISBN 978 90 5957 238 6. Te downloaden via www.nji.nl > Producten > Publicaties bestellen en downloaden > Jeugdzorg > Kwaliteit en effectiviteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Ellis ter Beek
 • Marieke Lammers
 • Mariska van der Steege

There are no affiliations available

Personalised recommendations