Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 2, pp 8–18 | Cite as

Omgaan met signalen van ex-partners over kindermishandeling

  • Edith Geurts
Artikelen

Abstract

Als ex-partners elkaar beschuldigen van misbruik of mishandeling van een kind is het voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de afdeling Toegang van bureau jeugdzorg moeilijk zo’n beschuldiging op waarde te schatten. Een aandachtspuntenlijst, ontwikkeld door een groep mensen uit de praktijk, kan hen helpen de beschikbare informatie te ordenen en op basis daarvan te beslissen over volgende stappen.

Verder lezen

  1. Berge, I.J. ten & Vinke A. (2006). Beslissen over vermoedens van kindermishandeling. Eindrapport project Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (ORBA). Utrecht, NIZW. Te downloaden via www.nji.nl > Producten > Publicaties bestellen en downloaden > Kindermishandeling > Rapporten.
  2. Clement, C., Egten, C. van & Hoog, S. de (2008). Nieuwe gezinnen. Scheiding en de vorming van stiefgezinnen. Den Haag, E-Quality.Google Scholar
  3. Faller, K.C. (2000). Child Abuse and Divorce. Competing Priorities and Agendas and Practical Suggestions. In: Fuller, K.C. & Vanderlaan, R. Maltreatment in Early Childhood. Tools for Research-based Intervention. New York, Haworth Press.CrossRefGoogle Scholar
  4. Geurts, E. (2008). Praten met mama over hoe het voor ons is. Kinderen in echtscheidingssituaties. Tijdschrift Kindermishandeling, jaargang 1, nummer 3, pagina 30–33.Google Scholar
  5. Lamers, F.(1995) Seksueel misbruik van jonge kinderen. Een onderzoek naar signalen en signaleren, en naar ondervragen en vertellen inzake seksueel misbruik. Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam. ISBN 978 90 5383 475 6.Google Scholar
  6. Spruijt, E., Kormos, H., Burggraaf, C. & Steenweg, A. (2002) Het verdeelde kind. Literatuuronderzoek omgang na scheiding. Utrecht, Universiteit Utrecht. ISBN 90 39303262 2.Google Scholar
  7. IJzendoorn, M.H. van e.a. (2007). Kindermishandeling in Nederland anno 2005. De Nationale prevalentiestudie van kinderen en jeugdigen. Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Edith Geurts

There are no affiliations available

Personalised recommendations