Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 4, pp 51–53 | Cite as

Nieuw beleid moet achterstand migrantenkinderen verkleinen

  • Mariken Leurs
ZonMw
  • 64 Downloads

Samenvatting

De ministers voor Jeugd en Gezin en voor Wonen, Wijken en Integratie willen de kansen van migrantenkinderen vergroten en hun maatschappelijke achterstand verminderen. Daarom hebben zij ZonMw gevraagd om samen met het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid een programma op te stellen om kennis te vergaren over effectieve methodieken voor deze groep in het jeugd- en gezinsbeleid, zoals sport- en cultuurvoorzieningen, kinderopvang en opvoedingsondersteuning.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mariken Leurs

There are no affiliations available

Personalised recommendations