Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 2, pp 58–59 | Cite as

Nieuwe subsidierondes Zorg voor Jeugd

  • Gonny ten Haaft
Rubriek ZonMw
  • 8 Downloads

Samenvatting

De roep om effectieve interventies neemt toe. Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin vindt dat de jeugdsector met evidence based interventies moet werken. En de Algemene Rekenkamer stelde in een rapport over kindermishandeling dat er meer kennis nodig is over de effectiviteit van interventies. Via het onderzoeksprogramma Zorg voor Jeugd stelt ZonMw geld beschikbaar om die kennis te vergaren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Gonny ten Haaft

There are no affiliations available

Personalised recommendations