Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 418–418 | Cite as

Hoe ‘community-based’ werkt de huisarts?

  • Dinny de Bakker
LINH-cijfers

Samenvatting

Community medicine is een Amerikaanse aanduiding voor huisartsenzorg. Veel publicaties roemen de situering van de huisartsenpraktijk in de onmiddellijke leefomgeving van de patiënt waarmee de eerste lijn met de huisartsenzorg als basis zo goed toegankelijk is. Inderdaad is er vrijwel geen dorp of buurt van enige importantie in Nederland zonder dat er een huisartsenpraktijk is gevestigd. Maar gaat de patiënt ook naar de huisarts in zijn of haar buurt?

gezondheidszorg LINH platteland praktijkkenmerken stad 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Dinny de Bakker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations