Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 402–403 | Cite as

Over kosten en baten, en bovenal het nut

Wetenschappelijk onderzoek naar alledaagse ziekten: Wetenschappelijk onderzoek
In de praktijk
  • 24 Downloads

De geschiedenis van het Fonds

De ontwikkeling van de NHG-Standaarden stuit vaak op hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen bij heel gewone aandoeningen. Onderzoek wordt vooral gedaan in de tweede lijn en naar ‘grote onderwerpen’ waar gemakkelijk financiering voor kan worden gevonden. Maar de patiëntenpopulatie van de huisarts wijkt sterk af van die in de specialistische setting en dat geldt ook voor de klachten waarmee de huisarts wordt geconfronteerd. Het NHG verzamelde daarom de gevonden onderzoekshiaten in ‘de lacunebak’ en richtte in 1997 het Fonds Alledaagse Ziekten op. Aanvankelijk werd dit gevoed uit eigen middelen en met het bedrag van de Bertelsmannprijs (zie ook het interview met Wim Stalman op de achterpagina). Vanwege het grote belang van typisch huisartsgeneeskundig onderzoek verleende toenmalig minister van VWS Els Borst in 2001 een structurele subsidie voor vijf jaar. Het Fonds werd herdoopt tot Programma Alledaagse Ziekten (PAZ)...

Literatuur

  1. Niet tijdens deze dag gepresenteerd, maar wel interessant, is het PAZ-onderzoek naar de behandeling van impetigo met fusidinezuur. Weliswaar is ook impetigo op termijn selflimiting, maar behandeling met fusidinezuur geeft heel snel veel verbetering. Gezien de hinder die de aandoening geeft, is fusidinezuur bij impetigo dus nadrukkelijk wel aanbevolen.Google Scholar
  2. Als illustratie van de kostenbesparingen die onderzoek naar alledaagse ziekten kan opleveren: in 2001 werden in Nederland ruim 900.000 recepten voor oculaire antibiotica voorgeschreven, waarmee een bedrag is gemoeid van 8,85 miljoen euro. De huisarts schreef 85 procent van deze recepten voor.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations