Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 377–378 | Cite as

Een klinische leest is geen panacee

  • Harry CrebolderEmail author
  • Chris van Weel
Discussie

Samenvatting

Verheij, Pieters, Ruttenen Hoeshielden in het februari-nummer van H&W een pleidooi voor de klinische leest waarop het specialisme huisartsgeneeskunde berust.1 Huisartsgeneeskunde is volgens hen een gewoon medisch specialisme. De specifieke kenmerken worden ontleend aan de medisch-generalistische functie en de extramurale setting.

discussie huisartsgeneeskunde taakopvatting 

Literatuur

  1. Verheij T, Pieters R, Rutten G, Hoes A. Huisarts, blijf bij je klinische leest! Huisarts Wet 2006;49(2):75-7.CrossRefGoogle Scholar
  2. De Melker RA. It takes two to tango. Consultvoering door de huisarts. Huisarts Wet 2001;44:258-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations