Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 198–199 | Cite as

Medisch-ethische toetsing van observationeel onderzoek: een grijs gebied

  • François SchellevisEmail author
Discussie

Samenvatting

Observationeel onderzoek waarbij uitsluitend gebruikgemaakt wordt van schriftelijke vragenlijsten, interviews of registratiegegevens valt niet onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO); dit betekent dat voor dergelijk onderzoek geen toestemming van een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) nodig is. Recentelijk werd een onderzoeksprotocol voor een observationeel onderzoek door middel van interviews (casus 1; zie kader) voorgelegd aan een METC en, ook na herbeoordeling, afgewezen. De onderzoekers zijn niet in hoger beroep gegaan.

discussie ethiek methodologie 

Literatuur

  1. Al-Shahi R, Vousden C, Warlow C, for the Scottish Intracranial vascular malformation study (SIVMS) steering committee. Bias from requiring explicit consent from all participants in observational research: prospective, population-based study. Br Med J 2005;331:942-5.CrossRefGoogle Scholar
  2. Dute JCJ, Friele RD, Nys H, Op den Drink VAJ, Van Gils RCW, Eysink PED, et al. Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Den Haag: ZonMw, 2004.Google Scholar
  3. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. Den Haag: 15 augustus 2005, 29963 nr 2.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations