Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 867–868 | Cite as

Preventie van CVA in de huisartsenpraktijk

  • J. De Koning
Proefschriften
  • 48 Downloads

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over verschillende aspecten van het voorkómen van een CVA in de huisartsenpraktijk. In de eerste deelonderzoek is bij 193 CVApatiënten (geïdentificeerd uit ziekenhuisregisters) van 77 huisartsen op basis van dossieronderzoek, respectievelijk mondeling interview nagegaan of de preventieve zorg voorafgaande aan het CVA optimaal was geweest (onder andere in vergelijking met NHG-Standaarden). Een panel, bestaande uit huisartsen en neurologen, beoordeelde dit en concludeerde dat bij 45% van de CVA-patiënten sprake was van tekortkomingen in de zorg en dat dit bij 31% mogelijk of waarschijnlijk had bijgedragen aan het ontstaan van het CVA.

CVA kwaliteit van zorg preventie proefschrift 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. De Koning
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations