Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 866–866 | Cite as

Verstandelijke beperking?

  • HMJ Van Schrojenstein Lantman-de Valk
  • JFM. Metsemakers
Boeken

Samenvatting

Dit is een beknopt en vlot geschreven boek over de zorg voor verstandelijk gehandicapten die buiten de instellingen verblijven. Steeds meer verstandelijk gehandicapten wonen in kleinschalige woonvoorzieningen en zij zullen voor hun medische zorg primair een beroep doen op de huisarts. Dit boek bespreekt problemen die de huisarts daarbij tegenkomt. Een van die problemen is de communicatie. Door de beperkte verbale capaciteit van een verstandelijk gehandicapte patiënt kan hij klachten moeilijk verwoorden. Bovendien is er vaak een begeleider betrokken bij het consult. Inzicht in de achtergrond en capaciteit van de begeleider is dan belangrijk.

boekbespreking verstandelijk gehandicapten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • HMJ Van Schrojenstein Lantman-de Valk
    • 1
  • JFM. Metsemakers
  1. 1.

Personalised recommendations