Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 195–195 | Cite as

Diagnostiek stap voor stap

Reitsma WD, Elte JWF, Overbosch D, redactie. Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde. Derde, herziene druk. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum, 2003. 382 pagina's, € 62,90. ISBN 90- 313-4003-0.
  • Wim Opstelten
Boeken
  • 23 Downloads

Samenvatting

Diagnostiek is een stapsgewijs proces. Al vroeg tijdens een consult schiet ons een aantal diagnoses te binnen, de ene wat waarschijnlijker dan de andere. Hoe waarschijnlijk een diagnose in die fase is, hangt samen met het vóórkomen van de aandoening. Hoe vaker een aandoening voorkomt, hoe groter de voorafkans. Zo is bij een patiënt die met diarree bij de huisarts komt de voorafkans op een endocriene tumor zeer klein; de voorafkans op een virale enteritis is echter groot. In de spreekkamer van de internist zullen die kansen heel anders verdeeld zijn.

boekbespreking diagnostiek interne geneeskunde 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wim Opstelten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations