Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 4, pp 610–617

Therapie bij sympathische reflexdystrofiebewegingsapparaatliteratuuronderzoekonderzoekpijnreflexdystrofie

Een systematisch overzicht
  • Pieter van den Berg
  • Sita Bierma-Zeinstra
  • Bart Koes
Onderzoek
  • 14 Downloads

Samenvatting

Doel De effectiviteit van in de literatuur beschreven behandelingen van sympathische reflexdystrofie is onderzocht.

Methode Er is een systematisch literatuuronderzoek gedaan met een uitgebreide zoekstrategie in Medline en het Cochrane Controlled Trial Register. Onderzoeken naar het effect van een behandeling voor sympathische reflexdystrofie die een interventie vergelijken met een controlegroep, werden ingesloten.

Resultaten Er werden 28 onderzoeken gevonden, waaronder 16 RCT's. Zeven RCT's (n 20-135) waren van goede methodologische kwaliteit. Deze RCT's onderzochten uiteenlopende interventies voornamelijk gericht op de botopbouw (bifosfonaten en calcitonine), de zenuwgeleiding (intraveneuze regionale blokkades en elektrische ruggenmergblokkade), het ontstekingsproces (antioxidant) en op revalidatie (fysiotherapie, ergotherapie en maatschappelijk werk).Voor geen van de 19 onderzochte interventies was overtuigend bewijs voor effectiviteit voorhanden. Opvallend was het geringe aantal onderzoeken per interventie.

Conclusie Op basis van het bestaand onderzoek kan (nog) geen behandeling worden aangewezen die duidelijk effectiever is dan de behandeling van een controlegroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Pieter van den Berg
    • 1
  • Sita Bierma-Zeinstra
  • Bart Koes
  1. 1.

Personalised recommendations