Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 5, pp 609–610 | Cite as

Cursus als vervolg op visitatie:

‘Praktijk op orde’
  • Yvonne Engels
Productontwikkeling en implementatie

Samenvatting

Het doel van visitatie van de praktijkvoering is na te gaan of de praktijk op orde is en, zo dat niet helemaal het geval is, op welke punten eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Die stap ná de visitatie blijkt echter niet voor iedereen even gemakkelijk zonder hulp te zetten. Daarom biedt het NHG de cursus ‘Praktijk op orde’ aan. Deze cursus werd voor de eerste maal gegeven van 14 tot en met 17 maart jongstleden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Yvonne Engels
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations