Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 432–432 | Cite as

Palliatieve zorg vandaag en morgen

  • Bernadien Wanrooij
Boeken
  • 66 Downloads

Samenvatting

Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij, zoals de behoefte aan kwaliteitsverbetering en gevolgen van de vergrijzing, is de aandacht voor palliatieve zorg in Nederland sterk toegenomen. In opdracht van ZorgOnderzoek Nederland onderzochten de auteurs verschillende scenario’s voor palliatieve zorg voor terminale patiënten en hun familie tot aan het jaar 2015. In dit goed leesbare rapport zetten zij daarbij de demografische tendensen en wensen van gebruikers af tegen het nu bestaande aanbod aan palliatieve zorg en de te verwachten ontwikkelingen. Zij zien vier mogelijke scenario’s die als uitgangspunt zouden kunnen dienen voor politieke besluitvorming.

boekbespreking palliatieve zorg terminale zorg zorg 

Literatuur

  1. Francke AL, Willems DL. Feiten, opvattingen en scenario’s. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2000; 169 pagina’s, NLG 25,-. ISBN 90-352-234-70.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Bernadien Wanrooij
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations