Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 8, pp 427–427 | Cite as

Stemmingsstoornissen

  • Henk van Weer
Proefschriften
  • 153 Downloads

Samenvatting

Uit de literatuur blijkt dat patiënten met een ernstige depressie beter reageren op behandeling met een tricyclisch antidepressivum (TCA) dan met een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI). Voor patiënten met een lichte vorm van depressie of met een angst- of paniekstoornis zijn geen verschillen in behandelrespons gevonden. Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is het bestaan van co-morbiditeit; stemmings- en angststoornissen komen vaak gelijktijdig voor en in klinische onderzoeken worden in het algemeen patiënten met beide aandoeningen geïncludeerd. In dit proefschrift wordt onder andere de rol van de (chronologisch) primaire diagnose onderzocht wat betreft de respons op farmacologische behandeling.

angststoornis antidepressiva boekbespreking depressie psychiatrie 

Literatuur

  1. De Kemp E.C.M.: Mood and anxiety disorders, comorbidity and implications for treatment with antidepressants [Dissertatie]. Nijmegen: Katholieke Universiteit, 2001; 123 pagina's. ISBN 90-76754-11-x.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Henk van Weer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations