Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 8, pp 644–648 | Cite as

Onderzoeksrapport naar aanleiding van hoge sterftecijfers bij bariatrische chirurgie; verzoek tot verbod op openbaarmaking en verbod op persconferentie; belangenafweging; recht op privacy; transparantie over kwaliteit van zorg; samenvatting en conclusies mogen openbaar gemaakt worden; beleidsvrijheid van raad van bestuur en geen verbod op persconferentie: gedeeltelijke toewijzing

Scheidsgerecht Gezondheidszorg (mr. A. Hammerstein, mr. A.C. de Die, griffier) d.d. 2 oktober 2009 (m.nt. prof. mr. W.R. Kastelein).
Article
  • 45 Downloads

Samenvatting

Eiser verzoekt in kort geding om een tweeledig verbod aangaande een onderzoeksrapport dat in opdracht van het ziekenhuis is verricht naar het functioneren van eiser. Het verzoek houdt in een verbod tot openbaarmaking van het rapport of verstrekking ervan aan derden en een verbod om een persconferentie te geven naar aanleiding van het rapport.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations