Supervisie en Coaching

, Volume 24, Issue 2, pp 71–84 | Cite as

Competent afstuderen met het Tien Stappen Plan

Vragen van afstudeerders en dilemma’s van begeleiders
Artikel
 • 473 Downloads

Abstract

Begin 2006 verscheen de nieuwe editie van het Tien Stappen Plan (tsp) van Piet Kempen en Jimme Keizer in het boek Competent afstuderen en stagelopen. Een advieskundige benadering (Kempen & Keizer, 2006). Dit boek, hierna aangeduid als cas, is de nieuwe druk van Advieskunde voor praktijkstages. Organisatieverandering als leerproces. De ook in deze nieuwe editie beschreven tsp-methode biedt studenten een leidraad voor het methodisch uitvoeren van afstudeer- of stageprojecten, om aldus de afstudeerkwaliteit beheersbaar te maken. Voor de afstudeerbegeleider biedt het tsp concrete handvatten voor monitoring en interventies. Dankzij het complete en transparante afstudeerproces dat het tsp schildert, kunnen we een aantal vragen, problemen en spanningsvelden die voorheen aan het oog onttrokken waren nu duiden, lokaliseren en bespreekbaar maken.

Bibliografie

 1. Bennink, H. (1994). Reflectieve vragen in supervisie- en andere begeleidingsgesprekken. Supervisie in opleiding en beroep, 11 (1), pp. 23-45.Google Scholar
 2. Bennink, H. (2005). Bespreking van Boomen, F. van den, R. Merkies & M. Hoonhout (2004). Professionele dilemma’s van de coach. Supervisie en Coaching, 22, 105-110.Google Scholar
 3. Bennink, H., & Fransen, J. (2007). Leren op basis van feedback en confrontatie. Supervisie en Coaching, 24, 21-40.Google Scholar
 4. Beuken, J. van den (2001). Acties die coachen tot een succes maken. Voorbereiden op coachen in vijf stappen. Soest: NelissenGoogle Scholar
 5. Bie, D. de & Kleijn, J. de (2001). Wat gaan we doen? Het construeren en beoordelen van opdrachten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 6. Bie, D. de (red.) (2003). Morgen doen we het beter. Handboek voor de competente onderwijsvernieuwer. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Boomen, F. van den, Merkies, R., & Hoonhout, M. (2004). Professionele dilemma’s van de coach. Soest: Nelissen.Google Scholar
 8. Grit, R. (2005). Projectmanagement. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 9. Kempen, P., & Keizer, J. (2006). Competent afstuderen en stagelopen. Een advieskundige benadering (3e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 10. Kessel, L. van (1988). Ervaringsleren en supervisie. De theorie van David Kolb over ervaringsleren en haar betekenis voor begeleiding van het leerproces in supervisie. Supervisie in opleiding en beroep, 5 (2), 5-29.Google Scholar
 11. Kessel, L. van (1990). Kolbs typologie van leerstijlen een hulpmiddel voor begeleiding van het leren van supervisanten. Supervisie in opleiding en beroep, 7 (2), 26-44.Google Scholar
 12. Luigies, E.J. (1997). De coachende docent. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 13. Nicolai, N.J. (2003). Steunen en structureren in psychotherapie. In R.W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer (red.), Handboek integratieve psychotherapie ( I 4.3, pp. 1-28). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 14. Onderwijsraad (2004a). De blik naar buiten. Transparantie en kwaliteitsborging van examinering in het hoger onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.Google Scholar
 15. Onderwijsraad (2004b). Examinering in het hoger onderwijs. Transparantie en kwaliteitsgarantie. Den Haag: Onderwijsraad.Google Scholar
 16. Reekers, M. (2004). Coachen in het hoger beroepsonderwijs. Soest: Nelissen.Google Scholar
 17. Rijkers, T. (2000). De kunst van het coachen. Voorwaarden. Vaardigheden. Gesprekken. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 18. Spanjer, M. (1999). De eenvoud van projectmatig werken. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 19. Vermunt, J. (1992). Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Naar procesgerichte instructie in zelfstandig denken. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 20. Wijnen, G., Renes, W., & Storm, P. (2002). Projectmatig werken. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations