Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 39, Issue 2, pp 44–54

Berekenen van kwaliteitsindicatoren voor de thuiszorg: voorbeeld uit het ADHOC project, een vergelijking tussen thuiszorgorganisaties uit 11 Europese landen

 • D. H. M. Frijters
 • G. I. Carpenter
 • J. T. Bos
 • R. Bernabei
Artikel

DOI: 10.1007/BF03078126

Cite this article as:
Frijters, D.H.M., Carpenter, G.I., Bos, J.T. et al. GEEG (2008) 39: 44. doi:10.1007/BF03078126

Samenvatting

Doel Beschrijven en berekenen van thuiszorgkwaliteitsindicatoren aan de hand van gegevens van thuiszorgorganisaties uit elf landen, waaronder Nederland, die deelnamen aan het Europese ‘Aged in Home Care’ (ADHOC) project. Met inachtneming van risicofactoren zijn thuiszorgorganisaties met elkaar vergeleken op kwaliteit van zorg. Methoden De thuiszorgkwaliteitsindicatoren worden berekend op de wijze zoals die in de Verenigde Staten en Canada is ontwikkeld. De waarden van deze kwaliteitsindicatoren zijn voor elk van de indicatoren op risico gecorrigeerd. Dit is gebaseerd op odds ratios van covariaten die met logistische regressieanalyse op ADHOC worden bepaald. Om de vergelijking van kwaliteitsindicatoren tussen de thuiszorgorganisaties van de landen te vergemakkelijken gebruiken we een methode van percentiel-afkappunten en een aggregaatsom van daaraan gerelateerde scores. Resultaten Op risicofactoren gecorrigeerde waarden van 22 thuiszorgkwaliteitsindicatoren lieten grote verschillen zien tussen de elf landen die aan ADHOC deelnamen. De aggregaatsom van kwaliteitsindicatoren liet zien welke landen vermoedelijk de beste of de slechtste thuiszorgkwaliteit hadden. Conclusies Er zijn kwaliteitsindicatoren beschikbaar voor de thuiszorg waarmee, op basis van gegevens van het RAI voor Thuiszorg, de kwaliteit van zorg tussen thuiszorgorganisaties in en over landen heen kan worden vergeleken. Voorbeelden van dit type indicator zijn: sociaal isolement, ontoereikende pijnbestrijding, beperkter zijn in het zich binnen huis verplaatsen ten opzichte van een eerdere meting.

CHESS ADL schaal Cognitief Presteren Schaal Kwaliteit van zorg Thuiszorg 

The Calculation of Quality Indicators for Home Care agencies in 11 European countries

Objectives To describe and calculate Home Care Quality Indicators from data of the European Aged in Home Care (ADHOC) project. With due regard for risk factors, home care agencies at country level have been compared with each other on quality of care.

Methods The indicators of Home Care quality of care (HCQIs) are calculated based on methods that have been developed in the US and Canada. The values of these QIs are risk adjusted on the basis of odds ratios of covariates resulting from logistic regression analysis on the ADHOC sample. To enhance the comparison of QIs between countries we have used the method of percentile thresholds and QI aggregate sum measure related to those.

Results Risk adjusted values of 22 Home Care Quality Indicators differed considerably between home care agencies in the eleven European countries that participated in ADHOC. The QI aggregate showed which countries probably had the best home care and which had the worst.

Conclusions There are quality indicators available, derived from data of the Resident Assessment Instrument for Home Care, with which quality of care between home care agencies in and across nations can be adequately compared. Examples of this type of indicator are: social isolation, inadequate pain control, failure to improve in impaired locomotion in the home.

CHESS ADL scale Cognitive Performance Scale 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • D. H. M. Frijters
  • 1
 • G. I. Carpenter
 • J. T. Bos
 • R. Bernabei
 1. 1.

Personalised recommendations