Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 36, Issue 1, pp 2–3 | Cite as

Leve de psychologie?

  • Jan Jaspers
Redactioneel
  • 23 Downloads

Samenvatting

De psychologie is een jonge wetenschap. Niettemin weten psychologen weinig over de geschiedenis van hun vak. De Afdeling Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) meende vorig jaar dat zij 100 jaar bestond en gaf hieraan de nodige ruchtbaarheid, zie ook het verslag van Wil Zeegers over het symposium The (in)flexibility of humane nature in De Psycholoog van januari jongstleden. Dit symposium werd naar aanleiding van het honderjarig bestaan georganiseerd. Ter gelegenheid van het eeuwfeest vroeg het bestuur van de Afdeling Psychologie Vittorio Busato een boek te schrijven over honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA. De auteur studeerde tussen 1985 en 1991 psychologie aan de UvA en ontdekte tijdens het schrijven van dit boek hoe weinig hij wist van de historie van de psychologie aan de UvA.

Literatuur

  1. Busato, V. (2008). Leve de psychologie! Honderd jaar psychologische wetenschappen aan de UvA. Amsterdam: Uitgeverij Bert BakkerGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Jan Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations