Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 6, pp 85–85 | Cite as

Psoraleen en UVA (= PUVA) therapie bij psoriasis

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
  • 12 Downloads

Samenvatting

In het gerefereerde artikel wordt aan de hand van een casus van een psoriasis patiënt ingegaan op de behandeling.

 

  1. Stern RS. Psoralen and ultraviolet A light therapy for psioriasis. N Engl. J Med. 2007; 357: 682-690.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations