Kind en Adolescent

, Volume 29, Issue 2, pp 94–104

Copingstrategieën bij kinderen

Instrument, sekseverschillen en samenhang met sociaal gedrag
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03076744

Cite this article as:
de Boo, G. & Wicherts, J. KIAD (2008) 29: 94. doi:10.1007/BF03076744

Samenvatting

De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Coping Strategies Checklist for Children (ccsc-r1; Coping Strategieën Lijst voor Kinderen: cslk) werden onderzocht bij 437 kinderen (8-13 jaar). Met confirmatieve factoranalyses werd bevestiging gevonden voor een vijf-factorenmodel bestaande uit de schalen: Cognitieve herstructurering, Directe aanpak van problemen, Afleiding, Vermijding en Steun zoeken. Dit model bleek grotendeels invariant voor sekse en leeftijd. Meisjes scoorden significant hoger op de subschalen Begrip zoeken voor gevoelens, Afleidende activiteiten en Wensgedachten. Er werd een significante samenhang gevonden tussen de vijf copingschalen en prosociaal gedrag. Sociaal inadequaat gedrag hing significant samen met de copingschaal Vermijding. In de discussie wordt betoogd dat inzicht in de coping van het kind waardevolle aanknopingspunten kan bieden voor interventie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations