Verslaving

, Volume 2, Issue 1, pp 34–37 | Cite as

Farmacologie en neurotoxicologie van cocaïne

  • Henk van Wilgenburg
Middelen

Samenvatting

Cocaïne wordt gewonnen uit de struik Erythroxylon coca (Lam.). Als farmacologische stof neemt cocaïne een unieke plaats in en kan niet simpelweg vervangen worden door een andere stof met dezelfde eigenschappen, zoals met de opiaten het geval is. Voor de bereiding van zuivere cocaïne worden de bladeren gedroogd en industrieel verwerkt. Door de sterk toegenomen vraag naar cocaïne in de zestiger jaren van de vorige eeuw en de risico's voor de kwekers om gearresteerd te worden, werd een tussenproduct, cocaïnepasta, ontwikkeld met 40 procent tot 90 procent cocaïne.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Henk van Wilgenburg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations