Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 36, Issue 6, pp 244–250

Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen

 • C. J. Kalisvaart
 • R. Vreeswijk
 • J. F. M. de Jonghe
 • K. Milisen
Artikel

Samenvatting

Delirium is a severe psychiatric syndrome that is highly prevalent in elderly patients in a general hospital. Primary prevention is important to prevent delirium. This article reviews recent developments with regard to multifactorial intervention trials for primary prevention of delirium. The review process involved a systematic search in MEDLINE, The Cochrane Database and CINAHL Database and subsequent examination of reference lists. Six studies were selected. Four studies showed that systemic interventions regarding medical-, nurse-led, environmental-, and educational items, were effective in preventing delirium. In one study a reduction was found in duration and severity of duration only. One study showed no effect on delirium at all. Despite the methodological weaknesses of the studies, conclusions are that different kinds of non-pharmacological interventions can be effective in preventing delirium.

Samenvatting

Delier is een ernstig psychiatrisch syndroom en kent een hoge prevalentie onder oudere patiëntenpopulaties in het ziekenhuis. Preventieve maatregelen zijn van belang ter voorkoming van een delier.

Dit overzicht schetst de waarde voor de praktijk van het beschikbare onderzoek naar multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier. Informatie werd verzameld via zoekacties in MEDLINE, Cochrane Database en CINAHL Database en vervolgens via bestudering van relevante literatuurverwijzingen. Na toepassing van de selectiecriteria werden zes studies geselecteerd voor verdere bespreking. De resultaten laten zien dat in vier onderzoeken de systeeminterventies gericht op zowel medische-, verpleegkundige-, als omgeving- en educatieve factoren effectief blijken bij het voorkomen van delirium. Eén studie liet enkel effect zien op de duur en ernst van het delier en in één studie werd geen effect gevonden op preventie, duur en ernst van het delier. Ondanks methodologische tekortkomingen van de besproken onderzoeken is de conclusie dat verschillende soorten van niet-medicamenteuze interventies effectieve primaire preventie van delier mogelijk maken.

delier  primaire preventie interventie multifactoriële 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • C. J. Kalisvaart
  • 1
 • R. Vreeswijk
 • J. F. M. de Jonghe
 • K. Milisen
 1. 1.

Personalised recommendations