Advertisement

Psychopraxis

, Volume 2, Issue 5, pp 108–112 | Cite as

Wanneer travestie serieus wordt (1)

  • P. VennixEmail author
Artikelen
  • 97 Downloads

Abstract

Travestie wordt vaak geassocieerd met extravagantie, karikatuur en persiflage, glitter en glamour, nichtenoptochten, toneel, exhibitionisme, vermaak. De meeste travestieten zijn echter heteroseksueel, hebben geen dure avondjurken in de kast hangen en schamen zich voor hun travestie. Vanwege problemen met travestie kloppen drie op de tien bij een hulpverlener aan. Deze problemen en de betekenis die men eraan toekent, hangen vaak samen met de genderidentiteit die men heeft (zie kader 1). Om meer inzicht te krijgen in deze problemen werden door het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (nisso) 479 travestieten uit Nederland en Vlaanderen uitgebreid geënquêteerd. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden hier besproken.1

Noten

  1. Voor uitvoerige rapportering van dit onderzoek, zie Vennix P (1997) Travestie in Nederland en Vlaanderen. Delft: Eburon. In verschillende delen werd dit onderzoek gepubliceerd in een reeks artikelen in het Tijdschrift voor Seksuologie (1999) 23Google Scholar
  2. Zie bijvoorbeeld Doorn CD (1997) Toward a gender identity theory of transsexualism. Amsterdam: VU (proefschrift)Google Scholar
  3. Tripp C (1975) The homosexual matrix. New York: McGraw-HillGoogle Scholar
  4. In Man of vrouw, min of meer van Tim de Jong (Amsterdam: Schorer boeken, 1999) worden voor het eerst in Nederland enige transgenderisten geportretteerdGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations