Delier

  • Bianca Buurman
  • Liesbeth van Gemert
  • Sophia Rooij
Casus
  • 1.6k Downloads

Samenvatting

Delier of acute verwardheid is een ziektebeeld dat veel verpleegkundigen tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Iedereen kent wel de patiënt die plukkerig is, continue uit bed wil stappen en niet slaapt. Toch blijkt uit onderzoek dat minder dan de helft van de delirante patiënten herkend wordt door verpleegkundigen. Een delier heeft zulke ingrijpende gevolgen dat vroegtijdige onderkenning zeer belangrijk is. Het tijdig opstarten van de juiste behandeling kan de gevolgen van het delier beperken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Bianca Buurman
    • 1
  • Liesbeth van Gemert
  • Sophia Rooij
  1. 1.

Personalised recommendations