Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 89–90 | Cite as

De mijlpaal van de Wmo

  • Theo Roes
Leidseweg
  • 31 Downloads

Abstract

De Tweede Kamer heeft op 7 februari j.l. na een maanden durend debat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvaard. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Ross is ingrijpend aangepast

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Theo Roes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations