Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 71–72 | Cite as

Voetballen en tuinieren zijn goed voor je netwerk

  • Marian Kremers
De collega
  • 43 Downloads

semenvatting

‘Het werk hier kan erg confronterend voor me zijn. Om 9 uur heb ik een gesprek met een cliënte van 17 jaar die niet kan communiceren met haar moeder. Het volgende gesprek is met een cliënte die gezien heeft hoe haar moeder voor haar ogen verkracht is en vervolgens vermoord. Ik wéét dat de draaglast van de ene mens anders is dan die van de andere.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations