Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 53–55 | Cite as

Welkom & vaarwel?

Ama’s en ex-ama’s in Nederland
  • Bram Tuk
Vluchtelingen
  • 196 Downloads

Abstract

Wie tien jaar geleden als maatschappelijk werker met ama’s te maken had, moest vaak uitleggen dat die afkorting staat voor ‘alleenstaande minderjarige asielzoeker’. Dat is niet meer nodig. De term is nu geheel ingeburgerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Bram Tuk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations