Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 383–390 | Cite as

Neurofysiologie van de onderste-extremiteitsfunctie bij kinderen met een hemiplegie

  • J. K. Brown
  • J. Rodda
Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Eerder is de samenhang beschreven tussen enerzijds klinische en neurofysiologische variabelen en anderzijds functie-uitslagen. Dit betrof de bovenste extremiteit van een groep kinderen met een hemiplegie.

Wij toonden aan dat de functie in de extremiteit in het bijzonder samenhing met bewegingssnelheid en distale spierkracht, dat de proximale spierkracht nauwelijks was aangedaan en dat de spiertonus een significante relatie vertoonde met de gemeten resonantiefrequentie van de desbetreffende spier. De functie bleek niet direct gerelateerd te zijn aan veranderingen in spiertonus.

kinderen hemiplegie hemiplegie kinderen musculus quadriceps musculus rectus femoris neurofysiologie hemiplegisch kind hemiplegisch kind spasticitiet spierkracht hemiplegisch kind 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • J. K. Brown
    • 1
  • J. Rodda
  1. 1.

Personalised recommendations