Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 361–361 | Cite as

Visuele beoordeling van het voettype en de relatie van voettype tot letsel aan de onderste extremiteit

  • Laurie K. Dahle
  • Michael Mueller
Article
  • 13 Downloads

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was ten eerste het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor het classificeren van voettype via visuele waarneming en ten tweede het bepalen van een relatie tussen voettype en optredende kniepijn of enkelverstuikingen.

voeten 

Het doel van dit onderzoek was ten eerste het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor het classificeren van voettype via visuele waarneming en ten tweede het bepalen van een relatie tussen voettype en optredende kniepijn of enkelverstuikingen.

Zevenenzeventig atleten werden onderzocht door drie deskundige fysiotherapeuten om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen bij visuele beoordeling van het voettype. De voeten werden geclassificeerd volgens de gebruikelijke definities; de voet diende aan specifieke criteria te voldoen om te worden genoteerd als: gesupineerd, geproneerd, of neutraal. Vragenlijsten betreffende kniepijn werden ingevuld aan het begin van het seizoen. Bij 55 atleten werd het voorkomen van enkelverstuiking gedurende het voetbal- en cross country-seizoen gevolgd. De Kappa-waarde voor interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij visuele beoordeling van het voettype was 0,72. Er bestond een significante relatie tussen voettype en kniepijn (x2 = 4,45, N = 55, df = 2, p < 0,05). Er werd geen relatie aangetoond tussen voettype en voorkomen van enkelverstuiking.

Deze resultaten wijzen erop dat a fysiotherapeuten die geoefend zijn in de procedure, op betrouwbare wijze visuele waarneming kunnen toepassen om het voettype te classificeren, en dat b atleten met een overmatig geproneerd of gesupineerd voettype gevoeliger kunnen zijn voor kniepijn dan atleten met een neutraal voettype.

[92163 vert. Diewerke van Berlo- Spoelstra]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Laurie K. Dahle
    • 1
  • Michael Mueller
  1. 1.

Personalised recommendations