Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 5, pp 239–241 | Cite as

S.C. Hayes, V.M. Follette & M.M. Linehan (red.) (2006). Mindfulness en acceptatie. De derde generatie gedragstherapie. Amsterdam: Harcourt. 306 pp., € 52,50

  • Rik Schacht
Gelezen
  • 119 Downloads

Samenvatting

Mindfulness is het doelbewust aandacht geven aan de ervaring in het hier en nu en dat zonder te oordelen. De Engelse term ‘mindfulness’ krijgen we niet goed vertaald, wellicht omdat hij zowel de inhoud weergeeft (volledig bewust aanwezig zijn in het hier en nu) als met een bepaalde houding en sfeer geassocieerd is (niet-oordelend en met mildheid verkennen en accepteren van de ervaring).

Literatuur

  1. Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K. (2006). ACT. Een experiëntiële weg naar gedragsverandering. Amsterdam: Harcourt.Google Scholar
  2. Hayes, S.C., & Smith, S. (2006). Uit je hoofd, in het leven. Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
  3. Segal, Z.V., Williams, J.M.G., & Teasdale, J.D. (2004). Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie. Een nieuwe methode om terugval te voorkomen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Rik Schacht
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations