Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 33, Issue 4, pp 152–153 | Cite as

Inleiding

  • Hans Snijders
Inleiding
  • 17 Downloads

Samenvatting

Het net van richtlijnen voor psychotherapeutische behandelingen voor tal van stoornissen is inmiddels over ons neergedaald. Binnenkort volgen ook richtlijnen voor de behandelingen van persoonlijkheidsstoornissen. Daarna dienen wij met zogenaamde prestatie-indicatoren verantwoording over de kwaliteit en effectiviteit van onze zorg af te leggen, indicatoren die door alle partijen in de GGZ ontwikkeld zijn. Vervolgens worden registraties in de specialistenregisters als voorlopig beschouwd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Hans Snijders
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations