Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 1, pp 13–14 | Cite as

Handschoen

  • B.E. Chabot
Reactie

semenvatting

Lemmens, De Ridder en Van Lieshout hebben af en toe een merkwaardige manier om ter adstructie van hun uitspraken naar een auteur te verwijzen. In hun eerdere publikatie over ‘Psychotherapie in de RIAGG’ (NcGv–reeks 131, 1988) viel mij op hoe zij de argumenten uit Schagens standaardoverzicht ‘Het effect van Psychotherapie’ (1983) volstrekt negeren waar deze niet stroken met hun eigen conclusie, terwijl zij wel naar zijn werk verwijzen. Destijds heb ik Van Lieshout hierop per brief attent gemaakt. Het probleem voor de lezer van overzichtsartikelen is dat deze een zo zwaarwegende tekortkoming slechts kan constateren bij verwijzingen naar die auteur(s) die hij zelf grondig heeft bestudeerd.

Literatuur

  1. Chabot, B.E. (1988). Gesprekshulp. Tijdschrift voor Psychotherapie, 6, 299–320.Google Scholar
  2. Lemmens, F., Busschbach, J. van, Ridder, D. de, Lieshout, P. van (1988). Psychotherapie in de RIAGG: de stand van zaken in 1988 (NcGv–reeks 131). Utrecht: NcGv.Google Scholar
  3. Lemmens, F., Ridder, D. de, Lieshout, P. van (1991). De fragmentatie van de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 5, 281–296.Google Scholar
  4. Schagen, S. (1983). Het effect van psychotherapie. Deventer, Van Loghum Slaterus.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • B.E. Chabot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations