Fenotype-genotype correlaties bij cystische fibrose

Effecten van verschillende mutaties in het cftr-gen op de effectiviteit van de chloridetransportfunctie
  • H. Scheffer
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03061611

Cite this article as:
Scheffer, H. KIND (2006) 74: 84. doi:10.1007/BF03061611
  • 61 Downloads

Summary

Cystic fibrosis is the most frequent severe autosomal recessive disorder in the Netherlands. The disease is caused by mutations in the cystic fibrosis conductance regulator (cftr) gene. The gene product is a chloride channel, and in addition regulates several other cellular functions, including the activity of other transport channels. The nature of cftr mutations determines in part the clinical characteristics of a particular cf patient.

Samenvatting

De meest frequent voorkomende ernstige autosomaal recessieve aandoening in Nederland is cystische fibrose. De aandoening wordt veroorzaakt door mutaties in het cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (cftr)-gen. Het genproduct is een chloridekanaal, en dat heeft tevens enkele andere regulatoire functies binnen de cel, waaronder het regelen van andere transportkanalen. De aard van de cftr-mutaties bepaalt ten dele de ernst van het klinisch beeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • H. Scheffer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations