Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 73, Issue 3, pp 162–164

Advies ten aanzien van de behandeling met dexamethason bij kinderen met verdenking op bacteriële meningitis

  • A. M. van Furth
  • T. F. W. Wolfs
  • N. G. Hartwig
Artikelen
  • 30 Downloads

Summary

A recent study by De Gans and Van de Beek in the nejm entitled ‘Dexamethasone in adults with bacterial meningitis’ made the question relevant if children suspected of bacterial meningitis should be treated with dexamethasone. Based on the literature available we advise dexamethasone treatment for children older than two months of age who are suspected of acute bacterial meningitis. Dexamethasone should be given just before, or together with the first dose of (intravenous) antibiotics, in a dosage of 0.6 mg/kg/day in four doses during four days.

Samenvatting

Naar aanleiding van het artikel ‘Dexamethasone in adults with bacterial meningitis’ door De Gans en Van de Beek in de nejm is de vraag in de actualiteit gekomen of dexamethason ook gegeven moet worden aan kinderen die worden verdacht van bacteriële meningitis. Op basis van de beschikbare literatuur adviseren wij kinderen ouder dan twee maanden bij de verdenking op bacteriële meningitis te behandelen met dexamethason. Dexamethason moet vlak voor, of gelijktijdig met de eerste gift (intraveneuze) antibiotica worden gegeven in een dosering van 0,60 mg/kg/dag in vier doses gedurende vier dagen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. M. van Furth
    • 1
  • T. F. W. Wolfs
  • N. G. Hartwig
  1. 1.

Personalised recommendations