Kind en adolescent

, 27:70

De effecten van het interventieprogramma equip op morele ontwikkeling, denkfouten en sociale vaardigheden bij delinquente jongens

 • Coralijn N. Nas
 • Daniël Brugman
 • Willem Koops
Artikelen
 • 1.2k Downloads

semenvatting

Nas, C. N., Brugman, D., & Koops, W. (2006). The effects of theequipintervention program on moral development, cognitive distortions and social skills in juvenile delinquents , Kind en Adolescent, 27 (2), 112-127.

A quasi-experimental pretest/posttest study was carried out to investigate the effects of the equip program on moral judgment, social skills, cognitive distortions and social information processing of juvenile delinquents. Participants were recruited from three comparable high security correctional facilities for convicted boys between the ages of 12 and 18. One of these facilities implemented the equip program (n = 31); the other two facilities provided the control group (n= 25). When compared with the control group, the equip group showed a greater reduction of cognitive distortions and a more negative attitude towards delinquent behaviour.

Samenvatting

equip is een interventieprogramma voor antisociale jongeren dat beoogt 1. hun morele ontwikkeling te bevorderen, 2. hun verstoorde sociale informatieverwerking te corrigeren, en 3. hun sociale vaardigheden te verbeteren. In een quasi-experimenteel onderzoek met voor- en nameting werden de effecten van equip onderzocht bij adolescente jongens in een gesloten justitiële jeugdinrichting. In één inrichting werd equip geïmplementeerd (n = 31); twee andere inrichtingen leverden de controlegroep (n = 25). De equip-groep liet verbeteringen zien op verstoorde sociale informatieverwerking en houding ten opzichte van delinquent gedrag in vergelijking met de controlegroep.

Keywords:

equip program juvenile delinquents quasi-experimental pretest/posttest study 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Coralijn N. Nas
  • 1
 • Daniël Brugman
  • 1
 • Willem Koops
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations