Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 24, Issue 3, pp 99–101 | Cite as

In de beperking toont zich de meester

Een reactie op Ruijssenaars
  • Else de Haan
Debat

Samenvatting

In dit debat over diagnostiek is overeenstemming over gebrek aan validiteit en betrouwbaarheid van veel diagnostische middelen. De discussie spitst zich toe op de vraag hoe hiermee om te gaan. Tegenover het standpunt ‘op een wetenschappelijke manier gebruiken’ (Ruijssenaars) staat het standpunt ‘niet gebruiken zolang de uitkomsten niets zeggen’ (De Haan). Ook het nut van zoveel mogelijk weten staat ter discussie. Alleen informatie die consequenties heeft voor het behandelbeleid (inclusief de beslissing niet te behandelen) moet volgens De Haan worden verzameld. Zij vindt dat Ruijssenaars niet duidelijk maakt wanneer ‘weten om te weten’ zinvol is. Daarnaast is volgens haar een deel van de discussie oneigenlijk omdat meningen worden weerlegd die niet zijn verkondigd.

Literatuur

  1. De Haan, E. (2003). Uitvoerige diagnostiek draagt niet bij aan een betere behandeling. Over diagnostiek in de Jeugd-ggz en kinderpsychiatrie. Kind en Adolescent, 24, 134–140.CrossRefGoogle Scholar
  2. Ruijssenaars, A. J. J. M. (2003). Behandeling zonder volledige diagnostiek is onverantwoord. Een reactie op De Haan. Kind en Adolescent, 24, 141–148.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Else de Haan
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations