Advertisement

Kind en adolescent

, 22:40 | Cite as

Signalement: vragenlijst

Boeken

Samenvatting

De Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK), een bewerking van de Amerikaanse Disruptive Behavior Disorders rating scale, is bedoeld om na te gaan in welke mate symptomen van de gedragsstoornissen Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Oppositional Defiant Disorder (ODD) en Conduct Disorder (CD) bij een 6-12-jarig kind aanwezig zijn. De vragenlijst bevat 42 items die gebaseerd zijn op de beschrijving van deze stoornissen in de DSM-IV en kan door ouders en leerkrachten worden ingevuld. De ruwe scores op de schalen Aandachtstekort, Hyperactiviteit/impulsiviteit, ODD en CDkunnen worden afgezet tegen aparte normtabellen voor Nederland en Vlaanderen, jongens en meisjes, en ouders en leerkrachten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations