Dth

, Volume 26, Issue 1, pp 32–46 | Cite as

Verstoorde gezinsverhoudingen, psychische stoornissen en gezinstherapie

De stand van zaken in het onderzoek
 • Alfred Lange
Article
 • 545 Downloads

Samenvatting

De auteur laat zien dat er in de afgelopen jaren forse vooruitgang is geboekt in de kwantiteit en kwaliteit van het onderzoek naar pathogeniserende processen binnen gezinnen en naar de resultaten van relatie- en gezinstherapie. Op bijna alle terreinen blijkt een meerwaarde. We zien dat de psycho-educatieve gezinstherapie vooral van belang is bij schizofrenie en de bipolaire stoornis, al zijn er ook goede resultaten mee geboekt bij depressie, angst- en eetstoornissen. Bij deze stoornissen is een combinatie met de cognitief-gedragsgerichte gezinstherapie echter van meer belang gebleken. De probleemgerichte aanpak (multisystemische gezinstherapie en functionele gezinstherapie) wordt met succes ingezet bij verslaving, en bij gedragsstoornissen en delinquentie. We zien ook dat verstoorde relaties een negatieve invloed hebben op het beloop van somatische klachten. Het betrekken van partners bij medische behandelingen vergroot de kans op verbetering.

Waar vroeger vooral de gedragsrelatietherapie werd onderzocht, zien we dat er de laatste jaren ook veel onderzoek is geweest naar de inzichtgeoriënteerde relatietherapie en de ervaringsgerichte relatietherapie. Zij komen als minstens zo goed uit de bus.

We plaatsen kanttekeningen bij het toepassen van geprotocolleerde behandelingen in het vergelijkend effectonderzoek, maar we kunnen meegaan met de conclusie van vooraanstaande onderzoekers dat er meer voordelen dan nadelen aan kleven. De protocollen vormen het gereedschap dat men flexibel kán, maar niet altijd hóéft te gebruiken.

Ten slotte zien we dat het onderzoek het belang van integratie onderbouwt. Individueel gerichte technieken horen thuis in gezinstherapie. Omgekeerd lijkt het wenselijk dat individueel behandelende therapeuten leren in hun behandelplannen rekening te houden met de wederzijdse beïnvloeding binnen gezinnen.

Abstract

This chapter shows us the increase in quantity and quality of research into the pathogenic processes within families and the results of research into the outcome of family and couple therapy. Psychoeducative family therapy appears to be important for schizophrenia and bipolar disorder mainly, although fairly good results are reported for depression, anxiety and eating disorders. Yet, for these disorders a combination of cognitive behavioral family therapy has been shown to be superior. The problem solving approach (multisystemic family therapy and functional family therapy) is successfully used with drug and alcohol dependency and with conduct disorders and delinquency. We also noticed that dysfunctional partner relationships negatively influence somatic complaints. Involving partners in somatic treatments increases the recovery rate.

In previous decades behavioral couple therapy was the main focus of research. In the past years many studies investigated insight oriented couple therapy and emotion focused couple therapy. They came out at least as good.

We critically discussed the emphasis on protocolled driven treatments in randomized controlled studies. Yet, we could share the conclusions of well-known researchers, that the benefits are larger than the negative aspects. The manuals provide tools that therapists may use but do not have to use always.

We have finally seen, that the bulk of research supports integration. Individual focused techniques do belong in family therapy. On the other side, therapists who mostly see patients individually should learn to reckon with reciprocal influences from within the family.

Referenties

 1. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-IV-TR Washington DC: APA.Google Scholar
 2. Babcock, J.C., Green, Ch. E., & Robie, Ch. (2004). Does batterers’ treatment work? A meta-analytical review of domestic violence treatment. Clinical Psychology Review, 23 (8), 1023-1954.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Barnett, P.A., & Gotlib, I.H. (1988). Psychosocial functioning and depression: Distinguishing among antecedents, concomitants, and consequences. Psychological Bulletin, 104, 97-126.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Barrett, P.M. (2000). Treatment of childhood anxiety: Developmental aspects. Clinical Psychological Review, 20 (4), 479-494.CrossRefGoogle Scholar
 5. Baucom, D.H., Shoham, V., Mueser, K.T., Daiuto, A.D., & Stickle, T.R (1998). Empirically supported couple and family interventions for marital distress and adult mental health problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 53-88.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Beach, S. (2003). Affective Disorder. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (2), 247-261.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Beach, S.R.H., Fincham, F.D., & Katz, J. (1998). Marital therapy in the treatment of depression: toward a third generation of therapy and research. Clinical Psychology Review, 18(6), 635-661.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Berg-Nielsen, T., Vikan, A., & Dahl, A.A. (2002). Parenting related to child and parental psychopathology: a descriptive review of the literature. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 7(4), 529-552. Nederlandse uitgave: Opvoeding en psychopathologie bij kinderen en ouders: een descriptief literatuuronderzoek. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15(4), 341-372.CrossRefGoogle Scholar
 9. Bernard, J., Appelo, M., Scholing, A., & Kok, F. (2003). De periodieke explosieve stoornis: richtlijnen voor de behandeling. Directieve Therapie, 23 (1), 9-24.Google Scholar
 10. Binswanger, L. (geredigeerd en met commentaar van W. Vandereycken en K.J.M. van de Loo, 1991). Ellen West: Een klassiek geval van anorexia nervosa en boulimie. Amsterdam: Candide.Google Scholar
 11. Blatt, S.J., & Zuroff, D.C. (2005). Empirical evaluation of the assumptions in identifying evidence based treatments in mental health. Clinical Psychology Review, 25 (4), 459-486.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. Bray, J.H., & Jouriles, E.N. (1995). Treatment of marital conflict and prevention of divorce. Journal of Marital and Family Therapy, 21 (4), 461-474. Nederlandse uitgave: Adolescenten in stiefgezinnen: Ontwikkelingsgerichte gezinsinterventies. Gezinstherapie, 1997, 8 (4), 418-428.CrossRefGoogle Scholar
 13. Campbell, Th.L. (2003). The effectiveness of family interventions for physical disorders. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (2), 263-281. Nederlandse uitgave: Opvoeding en psychopathologie bij kinderen en ouders: een descriptief literatuuronderzoek. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15 (4), 392-425.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Chaffin, M., Silovsky, J.F., Funderburk, B., Valle, L.A., Brestan, E.V., Balachova, T., Jackson, S., Lensgraf, J., & Bonner, B.L. (2004). Parent-child interaction therapy with physically abusive parents: efficacy for reducing future abuse reports. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (3), 500-510.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Chambless, D.L., & Steketee, G. (1999). Expressed Emotion and behavior therapy outcome: A prospective study with obsessive-compulsive and agoraphobic outpatients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(5), 658-665.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. Chiariello, M.A., & Orvaschel, H. (1995). Patterns of parent-child communication: relationship to depression. Clinical Psychology Review, 15 (5), 395-407. Nederlandse uitgave: Communicatiepatronen tussen ouders en kinderen in relatie tot depressie. Gezinstherapie, 1997, 8 (1), 92-113.CrossRefGoogle Scholar
 17. Coyne, J.C., & Anderson, B.J. (1988). The ‘psychosomatic family’ reconsidered; Diabetes in context. Journal of Marital and Family Therapy, 14, 113-123.CrossRefGoogle Scholar
 18. Coyne, J.C., & Anderson, B.J. (1989). The ‘psychosomatic family’ reconsidered II; Recalling a defective model and looking ahead. Journal of Marital and Family Therapy, 15, 139-148.CrossRefGoogle Scholar
 19. Dare, Chr., Eisler, I., Russell, G.F.M., & Szmukler, G.I. (1990). The clinical and theoretical impact of a controlled trial of family therapy in anorexia nervosa. Journal of Marital and Family Therapy 16 39-57 Nederlandse uitgave: De gevolgen voor theorie en klinische praktijk van een gecontroleerd onderzoek naar gezinstherapie bij anorexia nervosa. Gezinstherapie, 1990, 1 (2), 137-164.CrossRefGoogle Scholar
 20. Dingemans, P.M., Lenior, M.E., & Linszen, D.H. (1996). Psychopathologie van patiënten met schizofrenie en ‘Expressed Emotion’ van de ouders. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38 (9), 660-667.Google Scholar
 21. Eisler, I. (2005). The empirical and theoretical base of family therapy and multiple family day therapy for adolescent anorexia nervosa. Journal of Family Therapy, 27 (2), 104-131.CrossRefGoogle Scholar
 22. Elliot, R., Greenberg, L.S., & Lietaer, G. (2004). Research on experiental psychotherapies. In: M.J. Lambert (red.), Bergin and Garfield’s Handbook of Behavior Change (hfdst. 11, 493-539). New York: Wiley.Google Scholar
 23. Epstein, E.E., & McCrady, B.S. (1998). Behavioral couples treatment of alcohol and drug use disorders: current status and innovations. Clinical Psychology Review, 18 (6), 689-711.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. Fairburn, Chr., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: a ‘transdiagnostic’ theory and treatment. Behaviour Research and Therapy, 41, 509-528.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. Fry, W.F. Jr. (1962). The marital context of an anxiety syndrome. Family Process, 1, 245-252.CrossRefGoogle Scholar
 26. Furth, E.F. van, Strien, D.C. van, Martina, L.M.L., Son, M.J.M., Hendrickx, J.J.P., & Engeland, H. van (1996). Expressed emotion and the prediction of outcome in adolescent eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 20, 19-31.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. Gaag, M. van der (2005). Zorgelijke en zorgeloze wanen. Directieve Therapie, 25 (2), 176-184.Google Scholar
 28. Gaag, M. van der, Appelo, M.T., & Hoogduin, C.A.L. (red.) (2003). Rehabilitatiestrategieën bij schizofrenie en langdurig zorgafhankelijken. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, Cure & Care Development.Google Scholar
 29. Garfinkel, P.E., & Garner, D.M. (1982). Anorexia Nervosa. A multidimensional perspective. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 30. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, Th. van, Nadort, M., & Arntz, A. (geaccepteerd). Outpatient psychotherapy for borderline personality Disorder: a randomized controlled trial of Schema focused therapy versus Transference focused psychotherapy. Archives General Psychiatry.Google Scholar
 31. Ginsburg, G.S., Silverman, W.K., & Kurtines, W.K. (1995). Family involvement in treating children with phobic and anxiety disorders: A look ahead. Clinical Psychology Review, 15, 457-473.CrossRefGoogle Scholar
 32. Glick Miller, Sh. (1996). Family therapy for recurrent diabetic ketoacidosis: Treatment guidelines. Families, Systems & Health, 14 (3), 303-314. Nederlandse uitgave: Gezinstherapie voor moeilijk instelbare diabetes; richtlijnen voor behandeling. Gezinstherapie, 1998, 9 (3), 278-294.CrossRefGoogle Scholar
 33. Glynn, S.M., Randolph, E.T., Eth, S., Paz, G.G., Leong, G.B., Shaner, A.L., & Strachan, A. (1988). Negative symptoms, positive symptoms, and Expressed Emotion in schizophrenia. Presented at the World Congress of Behavior Therapy. Edinburgh.Google Scholar
 34. Gotlib, I.H., & Beach, S.R.H. (1995). A marital/family discord model of depression: implications of therapeutic intervention. In: N.S. Jacobson & A.S. Gurman (red.), Clinical handbook of couple therapy (hfdst. 20, 411-436). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 35. Gowers, S., & North, C. (1999). Difficulties in family functioning and adolescent anorexia nervosa. British Journal of Psychiatry, 174, 63-66.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 36. Henggeler, S.W., & Sheidow, A.J. (2003). Conduct disorder and delinquency. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (4), 491-504. Nederlandse uitgave: Gedragsstoornis en delinquentie. Gezinstherapie Wereldwijd, 2005, 16(3), 304-335.CrossRefGoogle Scholar
 37. Hinrichsen, G.A., & Pollack, S. (1997). Expressed Emotion and the course of late-life depression. Journal of abnormal psychology, 106(2), 336-340.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 38. Hooley, J., & Licht, D.M. (1997). Expressed Emotion and causal attributions in the spouses of depressed patients. Journal of Abnormal Psychology, 106 (2), 298-306.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 39. Hooley, J.M., Orley, J., & Teasdale, J.D. (1986). Levels of Expressed Emotion and relapse in depressed patients. British Journal of Psychiatry, 148, 642-647.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 40. Huey, S.J. Jr., Henggeler, S.W., Brondino, M.J., Pickrel, S.G. (2000). Mechanisms of change in multisystemic therapy: reducing delinquent behavior through therapist adherence and improved family and peer functioning. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68 (3), 451-457.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 41. Ilfeld, F.W. (1977). Current social stressors and symptoms of depression. American Journal of Psychiatry, 134 (2), 161-166.PubMedGoogle Scholar
 42. Jacob, T. (1992). Family studies of alcoholism. Journal of Family Psychology, 5(3 en 4), 319-338. Nederlandse uitgave: Onderzoek naar alcoholisme in het gezin. Gezinstherapie, 1993, 4(3), 312-334.CrossRefGoogle Scholar
 43. Jacobson, N.S., Christensen, A., Prince, S.E., Cordova, J., Eldridge, K. (2000). Integative behavioral couple therapy: an acceptance-based, promising new treatment for couple discord. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68 (2), 351-355.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 44. Johnson, S. (2001). Family therapy saves the planet: Messianistic tendencies in the family systems literature. Journal of Marital and Family Therapy, 27 (1), 3-11.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 45. Johnson, S.M. (2003). The revolution in couple therapy: a practicioner-scientist perspective. Journal of Marital and Family Therapy, 29(3), 365-384.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 46. Johnson, S., & Lebow, J. (2000). The ‘coming of age’ of couple therapy: a decade review. Journal of Marital and Family Therapy, 26(1), 23-38.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 47. Kaufman, E. (1981). Family structures of narcotic addicts. International Journal of the Addictions, 16, 273-282.PubMedGoogle Scholar
 48. Kelley, M.L., & Fals-Stewart, W. (2002). Couples- versus individual therapy for alcohol- and drug abuse: Effects on children’s psychosocial functioning. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(2), 417-427. Nederlandse uitgave: een vergelijking tussen partnerrelatietherapie en individuele therapie bij alcohol en drugsmisbruik: effecten op het psychosociale functioneren van de kinderen. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15 (1), 1-31.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 49. Kent, A., & Waller, G. (2000). Childhood emotional abuse and eating psychopathology. Clinical Psychology Review, 20 (7), 887-903.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 50. Kiecolt-Glaser, J.K., & Newton, T.L. (2001). Marriage and health: His and hers. Psychological Bulletin, 127, 472-503.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 51. Kleiner, L., & Marshall, W.L. (1987). The role of interpersonal problems in the development of agoraphobia with panic attacks. Journal of Anxiety Disorders, 1, 313-323.CrossRefGoogle Scholar
 52. Korrelboom, K. (2000). Dimensies in de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen: aangrijpingspunt, context en therapeutische eenheid. Directieve Therapie, 20(3), 206-215.Google Scholar
 53. Lange, A., & Dyck, R. van (1992b). The function of agoraphobia in the marital relationship; A research note. Acta Psychiatrica Scandinavica, 85, 89-93.CrossRefGoogle Scholar
 54. Law, D.D., & Crane, D.R. (2000). The influence of marital and family therapy on health care utilization in a health-maintenance utilization. Journal of Marital and Family Therapy, 26 (3), 281-292. Nederlandse uitgave: De invloed van relatie- en gezinstherapie op het gebruik van gezondheidszorg. Gezinstherapie Wereldwijd, 2001, 12 (2), 172-191.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 55. Lebow, J. (2003). Family Therapy Scorecard; research shows the family approach is often the treatment of choice. Psychotherapy Networker, 73-75. Nederlandse uitgave: Rapportcijfers voor gezinstherapie: Onderzoek wijst uit dat een gezinsbenadering vaak de beste keus is. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15 (1), 32-37.Google Scholar
 56. Leff, J., Alexander, B., Asen, E., Brewin, Chr., Dayson, D., Vearnals, S., & Wolff, G. (2003). Modes of action of family interventions in depression and schizophrenia: the same or different? Journal of Family Therapy, 25 (4), 357-370.CrossRefGoogle Scholar
 57. Liddle, H.A., & Dakof, G.A. (1995). Efficacy of family therapy for drug abuse: Promising but not definite. Journal of Marital and Family Therapy, 21 (4), 511-543.CrossRefGoogle Scholar
 58. Loader, P., & Kelly, C. (1996). Munchausen syndrome by proxy: A narrative approach to explanation. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 1 (3), 353-363. Nederlandse uitgave: Het ‘Munchausen by proxy’-syndroom: Een verhalende benadering tot verklaring. Gezinstherapie, 1998, 9 (1), 73-88.CrossRefGoogle Scholar
 59. MacCarthy, B., Hemsley, D., Schranck-Fernandez, C., Kuipers, L., & Katz, R. (1986). Unpredictablity as a correlate of Expressed Emotion in the relatives of schizophrenics. British Journal of Psychiatry, 148, 727-731.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 60. Magdol, L., Moffit, T.E., Caspi, A., Newman, D.L., & Fagan, J. (1997). Gender differences in partner violence in a birth cohort of 21-years-olds: Bridging the gap between clinical and epidemiological approaches. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65 (1), 68-78. Nederlandse uitgave: Geslachtsverschillen bij geweld tussen partners in een geboortecohort van 21-jarigen: De kloof tussen klinische en epidemiologische benadering overbrugd. Gezinstherapie, 1998, 9 (2), 115-140.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 61. Marcaurelle, R., Bélanger, C., & Marchaud, A. (2003). Marital relationship and the treatment of Panic Disorders with Agoraphobia: A critical review. Clinical Psychology Review, 23 (2), 247-276.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 62. Marshal, M.P. (2003). For better or for worse? The effects of alcohol use on marital functioning. Clinical Psychology Review, 23 (7), 959-997.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 63. McCrady, B.S., & Epstein, E.E. (1995). Marital therapy in the treatment of alcohol problems. In: N.S. Jacobson & A.S. Gurman (red.), Clinical handbook of couple therapy (hfdst. 18, 369-393). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 64. McDonell, M.G., & Dyck, D.G. (2004). Multiple-family group treatment as an effective intervention for children with psychological disorders. Clinical Psychology Review, 24 (6), 685-706.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 65. McFarlane, W.R., Dixon, L., Lukens, E., Lucksted, A. (2003). Family psychoeducation and schizophrenia: a review of the literature. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (2), 223-245. Nederlandse uitgave: Psycho-educatie voor het gezin en schizofrenie: een literatuuroverzicht. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15 (1), 54-95.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 66. Meekeren, W. van, & Jong, H. de (1999). Het betrekken van de omgeving bij de behandeling van de borderlinepatiënt. Psychopraxis, 1 (1), 3-35.CrossRefGoogle Scholar
 67. Meijer, A.M., & Oppenheimer, L. (1995). The excitation-adaptation model of pediatric chronic illness. Family Process, 34, 441-454.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 68. Mercer, S.O., & Perdue, J.D. (1994). Munchausen syndrome by proxy: Social work’s role Social Work, 38(1), 74-81. Nederlandse uitgave: Het syndroom van Münchhausen By Proxy: De rol van het maatschappelijk werk. Gezinstherapie, 1995, 6 (4), 325-341.Google Scholar
 69. Meyers, R.J., Miller, W.R., Smith, J.E., & Tonigon, S. (2002). A randomized trial of two methods for engaging treatment-refusing drug users through concerned significant others. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(5), 1182-1185. Nederlandse uitgave: Een gerandomiseerd experiment met twee methoden om drugsverslaafden die geen behandeling willen via betrokken belangrijke anderen toch te laten meewerken. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15(2), 212-214.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 70. Minuchin, S., Montalvo, B., Guerney Jr., B.G., Rosman, B.L., & Schumer, F. (1967). Families of the slums. An exploration of their structure and treatment. New York: Basic Books.Google Scholar
 71. Minuchin, S., Rosman, B.L., & Baker, L. (1978). Psychosomatic families; Anorexia Nervosa in context. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.Google Scholar
 72. Mundt, C., Fiedler, P., Ernst, S., & Backenstraß, M. (1996). Expressed Emotion and marital interaction in endogenous depressive patients. In: C. Mundt, M.J. Goldstein, K. Hahlweg & P. Fiedler (red.), Interpersonal factors in the origin and course of affective disorders (hfdst. 14, 240-256). London: Gaskell.Google Scholar
 73. Northey, W.F., Wells, K.C., Silverman, W.K., Bailey, C.E. (2003). Childhood behavioral and emotional disorders. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (4), 523-545.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 74. O’Donnell, J., Hawkins, J.D., & Abbott, R.D. (1995). Predicting serious delinquency and substance use among aggressive boys. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63(4), 529-537.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 75. O’Farrell, T.J. (1993). A behavioral marital therapy couples’ group program for alcoholics and their spouses. In: T.J. Farrell (red.), Treating alcohol problems: Marital and family interventions (hfdst. 7, 170-209). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 76. O’Farrell, T.J.O., & Fals-Stewart, W. (2003). Alcohol abuse. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (1), 121-146. Nederlandse uitgave: Alcoholmisbruik. Gezinstherapie Wereldwijd, 2005, 16(2), 156-206.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 77. O’Farrell, T.J., Hooley, J., Fals-Stewart, W., & Cutter, H.S.G. (1998). Expressed Emotion and relapse in alcoholic patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66 (5), 744-752.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 78. O’Farrell, T.J., Murphy, C.M., Stephan, Sh.H., Fals-Stewart, W., & Murphy, M. (2004). Partner violence before and after couples-based alcoholism treatment for male alcoholic patients: the role of treatment involvement and abstinence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (2), 202-217.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 79. Okasha, A., El Akabawi, A.S., Snyder, K.S., Wilson, A.K., Youssef, I., & El Dawla, A.S. (1994). Expressed Emotion, perceived criticism, and relapse in depression: A replication in an Egyptian community. American Journal of Psychiatry, 151(2), 1001-1005.PubMedGoogle Scholar
 80. Pennebaker, J.W. (1993). Putting stress into words: Health, linguistic, and therapeutic implications. Behaviour Research and Therapy, 31 (6), 539-548.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 81. Pinsof, W.M., & Wynne, L.C. (1995). The efficacy of marital and family therapy: an empirical overview, conclusions, and recommendations. Journal of Marital and Family Therapy, 21 (4), 585-613.CrossRefGoogle Scholar
 82. Pinsof, W.M., & Wynne, L.C. (2000). Toward progress research: closing the gap between family therapy practice and research. Journal of Marital and Family Therapy, 26 (1), 1-9. Nederlandse uitgave: Naar voortgangsonderzoek: het dichten van de kloof tussen gezinstherapeutisch onderzoek en de gezinstherapeutische prakijkt. Gezinstherapie Wereldwijd, 2000, 11 (4), 337-350.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 83. Rapee, R.M. (1997). Potential role of childrearing practices in the development of anxiety and depression. Clinical Psychology Review, 17 (1), 47-67. Nederlandse uitgave: De potentiële rol van de opvoeding bij de ontwikkeling van angst en depressie. Gezinstherapie, 1998, 9 (2), 161-192.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 84. Rea, M.M., Tompson, M.C., Miklowitz, D.J., Goldstein, M.J., Hwang, S., & Mintz, J. (2003). Family-focused treatment versus individual treatment for bipolar disorder: results of a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71 (3), 482-492.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 85. Reilly, D.M. (1976). Family factors in the etiology and treatment of youthful drug abuse. Family Therapy, 2, 149-171.Google Scholar
 86. Riches, G., & Dawson, P. (1996). ‘An intimate loneliness’: evaluating the impact of a child death on parental self-identity and marital relationships. Journal of Family Therapy, 18 (1), 1-22. Nederlandse uitgave: ‘Intieme eenzaamheid’; de betekenis van de gevolgen van het overlijden van een kind voor de zelf-identiteit van de ouders en de huwelijksrelatie. Gezinstherapie, 1998, 9 (1), 49-72.CrossRefGoogle Scholar
 87. Robin, A.L., Gilroy, M., & Dennis, A.M. (1998). Treatment of eating disorders in children and adolescents. Clinical Psychological Review, 18(4), 421-446.CrossRefGoogle Scholar
 88. Robin, A.L., Siegel, P.T., & Moye, A. (1995). Family versus individual therapy for anorexia: Impact on family conflict. International Journal of Eating Disorders, 17, 313-322.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 89. Robin, A.L., Siegel, P.T., Moye, A.W., Gilroy, M., Dennis, A.B., & Sikand, A. (1999). A controlled comparison of family versus individual therapy for adolescents with anorexia nervosa. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(12), 1482-1489. Nederlandse uitgave: Psychotherapie, Toegang tot de Internationale Vakliteratuur, 2001, 8 (2), 229-249.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 90. Root, M.P.P. (1995). Conceptualization and treatment of eating disorders in couples. In: N.S. Jacobson & A.S. Gurman (red.), Clinical handbook of couple therapy (hfdst. 21, 437-457). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 91. Sanders, M. (1995). Symptom coaching: Factitious disorder by proxy with older children. Clinical Psychology Review, 15 (5), 423-442.CrossRefGoogle Scholar
 92. Sexton, Th.L., Alexander, J.F., & Leigh Mease, A. (2004). Psychotherapy for children and adolescents. In: M.J. Lambert (red.), Bergin and Garfield’s Handbook of Behavior Change (hfdst. 13, 590-646). New York: Wiley.Google Scholar
 93. Shadish, W.R., & Baldwin, S.A. (2003). Meta-analysis of MFT interventions, Journal of Marital and Family Therapy, 29 (4), 547-570.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 94. Sheridan, M.S. (2003). The deceit continues: An updated literature review of Munchausen Syndrome by Proxy. Child Abuse & Neglect, 27, 431-451. Nederlandse uitgave: Het bedrog duurt voort. Een bijgewerkt overzicht van de literatuur over het syndroom van Munchausen by proxy. Kind en Adolescent Review, 2004, 11(2), 228-253.CrossRefGoogle Scholar
 95. Smyth, J.M., Stone, A.A., Hurewitz, A., & Kaell, A. (1999). Effects of writing about stressful experiences on symptom reduction in patients with asthma or rheumatoid arthritis. The Journal of the American Medical Association (JAMA), 281, 1304-1309.CrossRefGoogle Scholar
 96. Snyder, D.K., & Whisman, M.A. (2004). Treating distressed couples with coexisting mental and physical disorders: directions for clinical training and practice. Journal of Marital and Family Therapy, 30 (1), 1-12.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 97. Stanton, M.D., Todd, T.C., & Associates (1982). The family therapy of drug abuse and addiction. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 98. Stith, S.M., Rosen, K.H., McCollum, E.E., & Thomsen, C.J. (2004). Treating intimate partner violence within intact couple relationships: Outcomes of multi-couple versus individual couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 20 (3), 305-318.CrossRefGoogle Scholar
 99. Stith, S.M., Rosen, K.H., & McCollum, E.E. (2003). Effectiveness of couples treatment for spouse abuse. Journal of Marital and Family Therapy, 29 (3), 407-426.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 100. Van den Broucke, S., Vandereycken, W., & Vertommen, H. (1995). Marital intimacy in patients with an eating disorder: A controlled self-report study. British Journal of Clinical Psychology, 34, 67-78.PubMedGoogle Scholar
 101. Vanderlinden, J. (2005). Storende preoccupaties en eetstoornissen: Help, ik ben te dik. Directieve Therapie, 25 (2), 233-242.CrossRefGoogle Scholar
 102. Verheul, R. (2005). Nieuwe inzichten in de veranderbaarheid van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen. De Psycholoog, 40 (3), 122-128.Google Scholar
 103. Wearden, A.J., Tarrier, N., Barrowclough, C., Zastowny, T.R., & Rahill, A.A. (2000). A review of Expressed Emotion research in health care. Clinical Psychological Review, 20 (5), 633-666.CrossRefGoogle Scholar
 104. Whitaker, C.A. (1975). Psychotherapy of the absurd with a special emphasis on the psychotherapy of aggression. Family Process, 14 (1), 1-16.CrossRefGoogle Scholar
 105. Yandoli, D., Eisler, I., Robbins, Cl, , Mulleady, G., & Dare, Chr. (2002). A comparative study of family therapy in the treatment of opiate users in a London drug clinic. Journal of Family Therapy, 24 (4), 402-422. Nederlandse uitgave: Een vergelijkend onderzoek naar gezinstherapie bij de behandeling van opiaatgebruikers in een Londense verslavingskliniek. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15 (2), 191-211.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Alfred Lange
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations