Dth

, Volume 16, Issue 1, pp 11–14

De behandeling van automutilatie met behulp van een zelfcontroleprocedure

  • Kees van Wijk
Article

DOI: 10.1007/BF03060130

Cite this article as:
van Wijk, K. DITH (1996) 16: 11. doi:10.1007/BF03060130

Samenvatting

In dit artikel wordt een model beschreven voor de behandeling van automutilatie, gebaseerd op zelfcontroleprincipes. De verschillende stappen worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld en in de nabeschouwing worden in het kort onder meer enkele relativerende opmerkingen gemaakt ten aanzien van de veronderstelde werkzame elementen.

Copyright information

© onbekend 1996

Authors and Affiliations

  • Kees van Wijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations