Advertisement

Directieve therapie

, 14:199 | Cite as

‘Ik moet zelf weten wat ik met mijn geld doe’. Frustraties in een TBS–kliniek

  • Wouter Radius
Article
  • 37 Downloads

semenvatting

Dit artikel beschrijft de mislukte behandeling van een man die wegens doodslag is opgenomen in een zogenaamde tbs–kliniek. In de kliniek wordt gewerkt volgens leertheoretische principes. Tijdens de behandeling lukte het de behandelaars niet om de patiënt te motiveren voor de doelen die in hun ogen bereikt moesten worden om de kans op herhaling van delicten voldoende te verkleinen. Dit kwam onder meer doordat de patiënt deze doelen associeerde met minderwaardigheid en afwijzing. Pogingen om middels een operante benadering binnen het leefmilieu van de patiënt toch de door de behandelaars gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen leden schipbreuk. In de discussie wordt ingegaan op de factoren die mogelijk bijdroegen tot het mislukken van de behandeling.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Wouter Radius
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations