Bijblijven

, Volume 20, Issue 10, pp 398–405

Trombofilie: risicofactoren voor veneuze trombo-embolie

  • S. Middeldorp
Artikel

Samenvatting

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft veel duidelijk gemaakt over erfelijke en verworven risicofactoren voor trombose; veel is echter ook nog niet duidelijk. Met name de praktische consequenties voor de patiënt met trombose of voor de patiënt met trombofilie vragen aandacht. In dit artikel worden de risico's op trombotische complicaties voor deze patiënten besproken en er worden aanbevelingen voor het praktisch handelen bij deze patiënten verstrekt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • S. Middeldorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations