Advertisement

Denkbeeld

, 19:51 | Cite as

‘Dáár wil ik niet meer naartoe!’

Als een dementerende niet naar de dagbehandeling wil
  • Ronald Geelen
  • Astrid Baremans
Article
  • 33 Downloads

Samenvatting

Veel mantelzorgers hebben last van schuldgevoelens als hun dementerende naaste voor het eerst naar de dagbehandeling gaat. Die emotionele belasting wordt helemaal drukkend als blijkt dat de dementerende niet wil en dat ook duidelijk en herhaaldelijk te kennen geeft. Wat kun je dan doen als mantelzorger en hoe kunnen medewerkers van een dagbehandeling hierbij helpen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Ronald Geelen
    • 1
  • Astrid Baremans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations