Advertisement

Denkbeeld

, 19:35 | Cite as

Meer keuze

  • René Denis
Article
  • 58 Downloads

Samenvatting

Als je kind vier wordt, moet je als ouders een belangrijke keuze maken. Naar welke basisschool gaat onze Lisa of Joep? Zo’n keuze is er een voor langere tijd en er zijn ook heel wat consequenties aan verbonden. Gelukkig maar dat er vrijwel altijd meer basisscholen op fietsafstand liggen en er dus echt iets te kiezen valt. Een openbare school en een katholieke, een Jenaplanschool en een vrije school... School één heeft een oud gebouw maar een vriendelijke uitstraling. School twee legt de nadruk op de individuele ontwikkeling, maar blijkt ook rare huisregels te hebben. School drie doet veel aan gezamenlijke activiteiten en zweert bij kleine klassen. En tot slot is er de school die de hoogste score van de onderwijsinspectie heeft gekregen. Wat je als ouder ook kiest: fijn dat er meer keuzemogelijkheden zijn!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • René Denis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations