Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 4, pp 107–107 | Cite as

Lenalidomide bij het myelodysplastisch syndroom met deletie van 5q31

  • J. M. A. Sitsen
Article
  • 30 Downloads

Samenvatting

De myelodysplastische syndromen (MDS) vormen een heterogene groep van hematopoëtische bloedziekten gekenmerkt door abnormale proliferatie en differentiatie van hematopoëtische voorlopercellen, die zich meestal openbaren als refractaire anemie of cytopenie. Patiënten met MDS samengaand met geïsoleerde del(5q) hebben meestal alleen anemie; bij deze patiënten ontbreekt een deel van chromosoom 5. Zij zijn afhankelijk van bloedtransfusies.

Literatuur

  1. List A, Dewald G, Bennett J, Giagounidis A, Raza A, Feldman E et al. Lenalidomide in the myelodysplastic syndrome with chromosome 5q deletion. N Engl J Med 2006; 355:1456-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations