Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 4, pp 101–102

Hoeveel erytropoëtine bij nierfalen? Tijd om de bakens te verzetten

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
Article

Samenvatting

Anemie is een gebruikelijke complicatie bij nierfalen, die ontstaat door een tekort aan erytropoëtine. Sinds het eind van de jaren 80 is het mogelijk dialyse- en pre-dialysepatiënten in plaats van met bloedtransfusies te behandelen met recombinant humaan erytropoëtine. De behandeling geschiedt op geleide van de hemoglobineconcentratie. Het is tot nu toe onduidelijk wat de optimale hemoglobineconcentratie is, die als behandeldoel moet worden aangehouden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll’s-Hertogenbosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations