Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 1, pp 10–11 | Cite as

Onderhoudstherapie bij opiaatafhankelijkheid: buprenorfine, naloxon en consult

  • B. E. Smink Gouda
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Noch de frequentie van medicatieverstrekking (één keer per week versus drie keer per week) noch de uitgebreidheid van het consult (20 minuten versus 45 minuten) is van invloed op de gemeten uitkomsten bij de combinatietherapie met buprenorfine en naloxon als onderhoudsbehandeling van opiaatafhankelijken. Het opiaatgebruik bestond gemiddeld al 8,1; 8,6 en 7,5 jaar; in elke groep had ongeveer 30% dit intraveneus gebruikt. Eerdere pogingen tot detoxificatie had respectievelijk 34, 40 en 35% ondernomen en 35, 33 en 35% had wel eens aan een methadon onderhoudsprogramma deelgenomen De primair gemeten uitkomsten zijn het zelf gerapporteerd illegaal opiaatgebruik, het percentage opiaat negatieve urinemonsters en het maximum aantal opeenvolgende weken waarin geen illegale opiaten zijn gebruikt.

Literatuur

  1. Fiellin DA, Pantalon MV, Chawarski MC, Moore BA, Sullivan LE, O’Connor PG, Schottenfeld RS. Counseling plus buprenofphine- Naloxone Maintenance Therapy for Opioid Dependence. N Engl J Med 2006; 355: 365-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink Gouda
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations